Cần sự trợ giúp? 877-534-0319

Tổ chức một Phòng khám COVID-19

HSC đang hợp tác với các tổ chức địa phương để tiến hành các phòng khám vắc xin tại chỗ trên khắp Quận Tarrant.

Nếu bạn muốn yêu cầu một phòng khám tại chỗ cho tổ chức hoặc cộng đồng của bạn, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới.

Yêu cầu một phòng khám

"*" chỉ ra các trường bắt buộc

Đầu tiên và cuối cùng
Email công việc
Tên của tổ chức
Bạn mong đợi có bao nhiêu người tham gia?
Không gian an toàn cho phép bao nhiêu người?
Địa chỉ*
Những ngày và giờ nào tổ chức của bạn có thể tổ chức một phòng khám vắc xin tại chỗ?
Tối đa kích thước tệp: 10 MB.
Chuyển đến nội dung